• Tư vấn: 0969793308. Email: info@itrust.edu.vn

Perfect answer for IELTS speaking part 2

Like và Share bài viết ngay nào!

In this paper, I want to introduce a Perfect answer for IELTS speaking part 2 so that hopefully all of you can apply and make it your own way.

IELTS speaking part 2

  • Describe a person you were friendly to, although you did not really like them

I would like to describe a person who I had to be friendly to, although I did not really like her. I think this situation is quite common in our lives, especially when we have to act as part of a team.

A couple of months ago, I was assigned to a team at my workplace in order to tackle a big project. As part of the team, I had to cooperate closely with this person. However, we had never really liked each other for several reasons. Firstly, she is much older than I am, so she always thinks she is right and disregards the opinions of others. I would describe her as both bossy and officious, although she did not have a more senior position than I did in the company. Secondly, I considered her irresponsible because she did not appear to me to pay serious attention to the project. So, although it was supposedly a group project, I ended up working all on my own as much as possible in order to see the task through.

As the work was vital for our company, we had to be successful. I therefore had no choice except to collaborate with her in order to finish the job. I would rather have done all the work alone, but if I had refused to work with her as part of the team, then the evaluation of my job performance would have been affected at the end of the year. So, knowing her personality as I did, I swallowed my pride and tried to be patient.

Despite our many arguments, we completed the task on time. I learned that sometimes people can work together, even though they don‟t get on with each other. It just needs a little bit of time and patience to work things out, and each person has to compromise to achieve a common goal.

Read more about Ielts speaking part 2

IELTS speaking part

 IELTS speaking part 2 – Vietnamese translation

Tôi muốn miêu tả 1 người,người mà tôi phải  thân thiết,mặc dù tôi không thich cô ấy lắm.Tôi nghĩ là đây là tình huống khá phổ biến trong cuộc sống,đặc biệt là khi chúng ta có những hoạt động như tham gia vào đội nhóm.

Hai thang trước,tôi được phân vào 1 đội nhóm ở nơi tôi làm việc để thực hiện 1 dự án lơn.Như các thành viên khác,tôi phải hợp tác chặt chẽ với 1 người.Tuy nhiên.chúng tôi chưa bao giờ thực sự thích nhau vì nhiều lý do.Thứ nhất,cô ấynhiều tuổi hơn tôi,vì thế cô ấy luôn luôn nghĩ mình đúng  và không bận tâm đến quan điểm của người khác.Cô ấy giống như một người hách dịch,hống hách,mặc dù cô nấy không ở vị trí cấp cao hơn tôi trong công ty.Thứ hai,tôi thấy cô ấy thiếu trách nhiệm,bởi vì cô ấy không xuất hiện để tôi phải giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của dự án.Vì vậy,mặc dù đó được cho là 1 nhóm dự án nhưng tôi kết thúc công việc mà tôi làm hết để có thể đạt được mục tiêu.

Vì dự án đó quan trọng cho công ty nên chúng tôi phải thành công.Vì vậy,tôi không có lực chọn từ chối hợp tác với cô ấy để hoàn thành công việc.Tôi thích được làm công việc đó 1 mình nhưng nếu tôi từ chối hợp tác với cô ấy như các thành viên khác trong nhóm khi đánh giá hiệu suất công việc của tôi, sẽ bị ảnh hưởng vào cuối năm.Vì vậy,biết tính cách cô ấy nhưng tôi vẫn hợp tac,tôi ngậm đắng và cố gắng kiên nhẫn .

Mặc dù chúng tôi có nhiều tranh luận,nhưng chung tôi đã hoàn thành mục tiêu đúng thời gian.Tôi học được bài học rằng,đôi lúc chúng ta có thể làm việc chung,mặc dù mỗi người không hợp nhau. Điều này cần 1 chut thời gian và kiên trì để làm những việc trên,và mỗi người phải thỏa hiệp để đạt được mục tiêu chung.

Chúc các bạn luyện tập hiệu quả IELTS Speaking Part 2!